برنامه تربیت بدنی آموزشگاه در شرایط نیمه حضوری

۱۴۰۰/۰۹/۰۸

شنبه :
ساعت 8 تا 8:50 کلاس های چهارم ( گروه ب )
ساعت 9 تا 9:50 کلاس های پنجم ( گروه ب )
ساعت 10 تا 10:50 کلاس های ششم ( گروه ب )

یکشنبه :
ساعت 8 تا 8:50 کلاس های چهارم ( گروه الف )
ساعت 9 تا 9:50 کلاس های پنجم ( گروه الف )
ساعت 10 تا 10:50 کلاس های ششم ( گروه الف )

سه شنبه :